Close

Sh. Prem Nath Yadav

Vikas Bhawan, Gorakhpur

Email : ddogor[at]nic[dot]in
Designation : District Development Officer
Phone : 9454464880