दैनिक पूर्वानुमान

स्वाचालित मौसम प्रणाली/क्लाइमेट सेल, गोरखपुर द्वारा जारी दैनिक पूर्वानुमान

माह : अगस्त , 2019

रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
1 307KB 2 307KB 3 307KB
4 307KB 5 307KB 6 307KB 7 307KB 8 321KB 9 321KB 10 322KB
11 321KB 12 13 306KB 14 306KB 15 306KB 16 295KB 17
18 306KB 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

माह : जुलाई, 2019

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 307KB 2 307KB 3 307KB 4 307KB 5 308KB 6 308KB
7 308KB 8 308KB 9 308KB 10 308KB 11 308KB 12 308KB 13 308KB
14 308KB 15 16 308KB 17 308KB 18 307KB 19 308KB 20 307KB
21 307KB 22 307KB 23 307KB 24 307KB 25 307KB 26 307KB 27
28 322KB 29 322KB 30 307KB 31 307KB

माह : जून

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

माह : मई

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

माह : अप्रेल

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

माह : मार्च

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

माह : फरवरी 2019

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28